św. Antoni – modlitwy

Nowenna i koronka

NOWENNA I KORONKA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

ułożona przez o. Bernarda Franciszkanina
wyd. „Rycerza Niepokalanej”; Niepokalanów 1939r.

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

DZIEŃ PIERWSZY

MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY:
O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny św. Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mię wziął w Swoją opiekę.
Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski, Kościół św. Wzywa nas, byśmy się do Ciebie uciekali. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię, św. Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

ROZMYŚLANIE:
Św. Antoni słyszy w swej duszy słodkie wołanie Chrystusa: „Pójdź za mną”. Natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się sławy światowej i mimo młodziutkiego wieku przywdziewa habit zakonu Kanoników Regularnych.
Na wzór św. Antoniego bądź zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski i nie zatapiaj się nigdy zupełnie w rzeczach ziemskich, gdyż one nie są ostatecznym celem Twego życia, lecz tylko środkiem do osiągnięcia właściwego celu.

MODLITWA:
O św. Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię gorąco, wyjednaj mi u Boga łaskę, naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do marności tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony – módl się za nami.
Święty Antoni, w miłości gorący – módl się za nami.
Święty Antoni, światem zepsutym gardzony – módl się za nami.
Święty Antoni, darem miłości napełniony – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego – módl się za nami.
Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający – módl się za nami.
Święty Antoni, kwiecie świątobliwości – módl się za nami.
Święty Antoni, krysztale czystości – módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego – módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych – módl się za nami.
Święty Antoni, pochodnio gorejąca – módl się za nami.
Święty Antoni, młocie na heretyków – módl się za nami.
Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi – módl się za nami.
Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie – módl się za nami.
Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny – módl się za nami.
Święty Antoni, kaznodziejo żarliwy – módl się za nami.
Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący – módl się za nami.
Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych – módl się za nami.
Święty Antoni, przewodniku dusz – módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło pokory – módl się za nami.
Święty Antoni, Arko nowego przymierza – módl się za nami.
Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów – módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku bogomyślności – módl się za nami.
Święty Antoni, przedziwny w mądrości – módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości – módl się za nami.
Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością – módl się za nami.
Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony – módl się za nami.
Święty Antoni, pociecho strapionych – módl się za nami.
Święty Antoni, prorokom równy – módl się za nami.
Święty Antoni, apostole najwrażliwszy – módl się za nami.
Święty Antoni, męczenniku pragnieniem – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo śś. Wyznawców – módl się za nami.
Święty Antoni, przykładzie czystości – módl się za nami.
Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa – pociesz nas strapionych.
Od gniewu Sędziego najwyższego – broń nas Ojcze święty.
Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli – przyczyń się za nami.
Aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą – przyczyń się za nami.
Aby nas Panna Najświętsza czystymi, niezmazanymi Synowi Swemu przedstawić raczyła – przyczyń się za nami.
Przez tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało – przyczyń się za nami.
Przez Narodzenie Dzieciątka Jezus, od Któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został – przyczyń się za nami.
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali – przyczyń się za nami.
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli – przyczyń się za nami.
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli – przyczyń się za nami.
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli – przyczyń się za nami.
Przez przyjście Ducha świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg wszystko Duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył – przyczyń się za nami.
Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył – przyczyń się za nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami św. Antoni,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię Panie, Wyznawca Twój święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobił i wstawił, i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

RESPONSORIUM „SI QUAERIS”

(Za każde odmówienie tego Responsorium można zyskać 100 dni odpustu. Ci, którzy „Si Quaeris” odmawiają codziennie przez cały miesiąc, mogą raz w miesiącu zyskać odpust zupełny. )

Jeśli pytasz o cuda:
śmierć, błąd, utrapienie,
czart i trąd znika,
chorzy biorą uzdrowienie.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
Niebezpieczeństwa pierzchną,
w potrzebach staranie
ma o każdym Antoni:
świadkami padwianie.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczą to wszyscy –
i starzy i młodzi.
– Dziwnym uczynił Pan świętego Swojego.
– Wysłucha mnie Pan, gdy zawołał do Niego.

Módlmy się. Niech uwesela Kościół Twój o Boże, uroczysta modlitwa świętego Wyznawcy Antoniego, abyśmy pomocą jego wsparci zasłużyli wiekuistym cieszyć się weselem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

DZIEŃ DRUGI
Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni, zobaczywszy ciała pięciu franciszkanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Afryce zapragnął również śmierci męczeńskiej. Przyjął więc habit Patriarchy Serafickiego – św. Franciszka i udał się w podróż do Maroko, by tam życie swe złożyć Bogu w ofierze.

Opatrzność Boża pokierowała jednak inaczej krokami jego życia. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić do kraju. To bolesne doświadczenie nie złamało go. Z całym zapałem oddał się pracy nad zbawieniem dusz nieśmiertelnych. Dla siebie niczego nie pragnął. Chciał tylko, żeby wszyscy kochali Boga prawdziwego i Jego Matkę Najświętszą.

A ty, czy w swoich planach i dążeniach masz na celu jedynie chwałę Bożą, czy może szukasz tylko własnego zadowolenia? Jak się zachowujesz w chwilach zawodów i niepowodzeń? Pamiętaj, że Opatrzność Boża, czuwa nad każdym twoim krokiem. Bądź zawsze gotowy przyjąć z ręki Bożej nie tylko dobrodziejstwa, ale także i krzyżyki.

MODLITWA:

O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia” – wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Najwyższego, spełnienia Jego świętej woli i zbawienia swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego usunął się na puszczę w Monte Paulo we Włoszech i został męczennikiem pokuty. Biczował swe ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami.

Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego życia tak ostrej i srogiej poddawał się pokucie, to jakże ja winienem pokutować, którego życie jest jednym pasmem grzechów?

MODLITWA:

O święty Antoni, mimo swej niewinności umartwiałeś okrutnie swe ciało, stałeś się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Zaklinam Cię, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Pan Bóg udarował świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Święty zawsze jednak pokornie myślał o sobie i uważał się za najpodlejszego z ludzi, za największego grzesznika. Starał się dojść aż do najwyższego stopnia pokory.

Weź sobie i ty za wzór świętego Antoniego i nie daj się nigdy unieść pysze. Staraj się zawsze być pokornym we wszystkich myślach, słowach i uczynkach.

MODLITWA:

O święty Antoni widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczem, szukam tylko swego wyniesienia a poniżenia drugich.

Odtąd chcę zmienić dotychczasowe życie i stać się Twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory a znienawidzenia szatańskiej pychy.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni, mimo zniewag i prześladowań doznawanych od heretyków, mimo nienawiści ze strony nieprzyjaciół, nigdy nawet na chwilę nie stracił cierpliwości. Ustawicznie błagał Boga o łaskę nawrócenia i darowania im win.

Pamiętaj, że i ty na wzór świętego Antoniego masz obowiązek nie tylko znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy ci wyrządzone, ale nadto powinieneś się modlić za tych, którzy ci je wyrządzili.

MODLITWA:

O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie zato i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jakże byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni wśród cierpień i dolegliwości ciała, wśród krzywd i obelg prześladowców, wśród jakichkolwiek nieszczęść zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej.

I ty także we wszystkich cierpieniach, we wszystkich krzyżach, które ci Pan Bóg ześle, w ogóle w każdej okoliczności zdaje się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.

MODLITWA:

O święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakimże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za największą karę. Prześladowania, które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość.

Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg zesłać raczy.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca. Za największe zaś nieszczęście uważał grzech. Do tego stopnia go nienawidził, że całe swe życie poświęcił walce ze złem. Chciał niejako żarem swych słów wypalić grzech z serc ludzkich i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności.

Za wzorem świętego Antoniego unikaj i ty grzechu, i żyj w niewinności. Staraj się też innych pociągnąć do świętości życia braterskim upomnieniem a szczególnie dobrym przykładem.

MODLITWA:

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład, sługą byłem szatana. Czuję, że grzech ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy, zgubi mnie na wieki, jeśli Ty o święty Antoni, nie wyprosisz mi u Boga łaski nienawiści grzechu i odwodzenia innych od niego.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni czuwał zawsze nad swoimi zmysłami. Nigdy nie dopuścił do najmniejszego uniesienia się czy zadowolenia, które by nie mogło przyćmić czystość Jego świętej duszy.

Ten sam cel życia, jaki miał święty Antoni, masz i ty, i do tej samej świętości jesteś stworzony. Bądź więc ostrożnym i czuwaj nad swymi zmysłami, ponieważ one są głównymi pobudkami do grzechu, do utraty łaski poświęcającej.

MODLITWA:

O święty Antoni, jakże ja inaczej postępuje od Ciebie. Nie czuwam nad swymi zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom dogodzić. I tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się poprawić. Lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia.

Dlatego proszę Cię usilnie, o święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym trzymał zawsze na wodzy swe zmysły i umartwiał je tym więcej, im niżej upadłem.

Litania i Responsorium tak jak w dzień pierwszy.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa wstępna tak jak w dzień pierwszy.

ROZMYŚLANIE:

Święty Antoni po dokonaniu ziemskiego żywota, pełen zasług i cnót heroicznych, otrzymał od Boga w nagrodę za niewinne i umartwione życie, wieniec chwały, zgotowany mu od założenia świata.

I ty przeznaczony masz wieniec chwały. Wiara święta cię o tym poucza. Aby go jednak osiągnąć winieneś żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca.

MODLITWA:

O święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Marii na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz nic nie czynię, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki – lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, ale bez żadnego trudu.

Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, bym żył odtąd prawdziwie po katolicku, a kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się z Tobą na wieki. Amen.

Pages: 1 2 3 4 5 6