św. Antoni – modlitwy

Prośby do św. Antoniego

Święty Antoni, hojnie obdarzony łaską Boża, uproś nam odzyskanie utraconej przez grzech ciężki łaski uświęcającej.
Ciebie uczynił Bóg wielkim świętym, możnym cudotwórcą, pomocą w odnajdowaniu rzeczy zgubionych, obrońcą uciśnionych, skutecznym orędownikiem – pomóż nam – garnącym się do Ciebie z ufnością, abyśmy doznali Twej pomocy i opieki.
Oddal od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić.
Tego, który krzywdzi innych, natchnij, aby krzywdy naprawił, a szkody wynagrodził.
Oświeć tych, w których dłoniach znajdują się szale wagi sprawiedliwości, by wydawali sprawiedliwe wyroki.
Zachowaj naszą dobrą sławę, broń przed potwarzami, złymi językami i sercami.
Nie daj nam, święty jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i opieki w czasie choroby i w podeszłym wieku.
Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomóż i zachowaj nasze siły.
Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra popchnie nas do rozpaczy, przyjdź nam ze skuteczną pomocą. Bądź tarczą i obroną dzieci, oddanych Ci w opiekę przez troskliwe matki.
Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha.
Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkich garnących się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twoim wzorem wszyscy uczą się miłości Bogarodzicy Maryi oraz czci dla Jej Boskiego Syna.
Przyrzekamy Ci, że będziemy unikali pijaństwa i obmowy bliźnich.
Obiecujemy panować nad skłonnością do gniewu i rozwiązłości.
Pragniemy być sługami i zwiastunami zgody, pokoju i poszanowania prawa Bożych i kościelnych.

Wielki, pełen chwały i majestatu Boże, Panie Jezu Chryste, oświeć umysł mój. Daj mi wiarę mocną, ufność i doskonałą miłość. Daj mi, Panie, bym wierny był Twoim prawom, posłuszny Twym natchnieniom, we wszystkim szukał pełnienia Twej świętej woli. Amen.

Antoni czyniący cuda, najlitościwszy przyjacielu tych, którzy się do Ciebie uciekają.
Bądź opiekunem i obrońcą moim oraz mego domu.
Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu.
Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Odwróć karę Bożą. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonać obowiązki stanu i powołania.
Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, pomocy i przykładowi bliźnim, a mnie niech wyjedna zbawienie wieczne.
Oddaję Tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj i rządź mną tu, na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

Pages: 1 2 3 4 5 6