Bierzmowanie

Informacje

Spis
treści:

 

1. Bierzmowanie
w naszej parfii

2.
Kto
ma Ducha Świętego, ten ma wszystko

3.
Modlitwa
o siedem darów Ducha Świętego

4.
Katechizm
bierzmowanych

a. Modlitwa

b. W
czasie bierzmowania

c. O
objawieniu Bożym

d. Najważniejsze
prawdy wiary

e. O
Kościele Świętym

f. O
moralności chrześcijańskiej

g. O
łasce i sakramentach świętych

h. Główne
wiadomości z życia Kościoła Świętego

i. Uwagi

Bierzmowanie w naszej parafii

 

(data –
szafarz bierzmowania – liczba bierzmowanych)

28.04.2012
– ks. bp Artur Miziński –
50

26.04.2008
ks. bp Artur Miziński – 60

01.08.2004
ks. bp Ryszard Karpiński – 41

08.06.2002
ks. bp Ryszard Karpiński – 44

12.07.1998
ks. bp Ryszard Karpiński – 64

30.10.1994
ks. abp Bolesław Pylak – 90

24.09.1989
ks. bp Ryszard Karpiński – 116

23.10.1983
ks. bp Zygmunt Kamiński – 83

01.10.1978
ks. bp Zygmunt Kamiński – 33

24.05.1972
ks. bp Bolesław Pylak – 66

13.05.1964
ks. bp Jan Mazur – 74

17.08.1959
ks. bp Henryk Strykowski – 145

03.10.1954
ks. bp Tomasz Wilczyński – 76

20.06.1948
ks. bp Stefan Wyszyński – 352

 

Kto ma Ducha Świętego,
ten ma wszystko

 

 Ciemności
coraz bardziej spowijają ziemię. Wszystkim potrzebne jest światło Ducha
Świętego. Tymczasem nasze serca kamienieją i tak często zaprzątnięte są
ziemskimi sprawami, iż nie znajdujemy w nich miejsca dla Boga. Tak być
nie może! Trzeba swoje serca zwrócić ku modlitwie i dążyć do
tego, by Duch Święty spłynął na nie. On pomoże nam przemienić nasze
kamienne serca w serca z ciała. Trzeba w modlitwie otworzyć się na
Ducha Świętego i czynić to, czym On nas natchnie. W ten
sposób Duch Święty zacznie czynić cuda w nas i poprzez nas.
Kiedy Duch Święty zstępuje na ziemię, wtedy wszystko staje się jasne i
wszystko się przemienia. On
oświeca nas w modlitwie i prowadzi nas drogą świętości.

Jeśli się nie modlimy nie możemy być
blisko Ducha Świętego. Zacznijmy codziennie w modlitwie wzywać Ducha
Świętego. Zawsze, we wszystkich okolicznościach, powinniśmy modlić się
do Ducha Świętego.

W życiu duchowym najważniejsze jest
prosić o dar zamieszkania w nas Duch Świętego. Ten, kto ma Ducha
Świętego, ten ma wszystko.

Módlmy się do Ducha
Świętego, aby nas oświecił, a dowiemy się wszystkiego, co chcemy
wiedzieć. Módlmy się o dary Ducha Świętego, które
są nam potrzebne, byśmy mogli dawać świadectwo
przez które
inni odczują obecność Boga.
Módlmy się o Ducha Prawdy.

Prośmy Ducha Świętego, aby spłynął
na nasze rodziny i na naszą parafię. Prośmy Go, aby odnowił cały świat,
aby odnowił nasze dusze, aby natchnął nas duchem modlitwy, aby nas
uświęcał, aby zawsze był naszym natchnieniem. Gdybyśmy wiedzieli,
jakich łask udziela nam Duch Święty, modlilibyśmy się bez przerwy. We
wszystkim, o co prosimy i co czynimy, szukajmy wyłącznie woli Bożej.

Pozwólmy, aby nas
prowadził Duch Święty, wówczas będziemy dobrze uczyć się,
pracować i znajdziemy wolny czas. Pozwólmy, aby Duch Święty
prowadził nas w głębię. Wtedy nasza praca będzie przebiegała pomyślnie.
Nie spieszmy się. Pozwólmy się prowadzić, a zobaczymy, że
wszystko dobrze się skończy.

Nie zapomnijmy o pośćcie raz w
tygodniu o chlebie i wodzie na cześć Ducha Świętego. Zachęcajmy innych,
aby możliwie jak najwięcej osób modliło się i pościło
podczas nowenny do Ducha Świętego. W dniu Zesłania
Ducha Świętego powinniśmy być w szczególny sposób
czyści i pogrążeni w modlitwie, aby tego dnia nasz duch się przemienił!
Przed każdą mszą św. trzeba
koniecznie modlić się do Ducha
Świętego. (początek)

Modlitwa
o siedem darów Ducha Świętego

 

Gdybyśmy wiedzieli, jakich łask udziela nam Duch Święty, modlilibyśmy
się bez przerwy.

W życiu duchowym najważniejsze jest
prosić o dar Duch Świętego. Ten, kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko.

Módlmy się o dary Ducha
Świętego, które są nam potrzebne, byśmy mogli dawać świadectwo przez które
inni odczują obecność Boga.


Modlitwa o siedem
darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz,
wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy
jesteśmy słabi i bezradni. Prosimy Cię o Twoje dary.

1.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar mądrości, byśmy poznali i umiłowali
Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Prosimy
Cię, wysłuchaj nas Duchu Święty! (Ojcze nasz…)

2.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar rozumu, abyśmy, na ile nasze umysły
mogą pojąć, zrozumieli prawdy wiary.
Prosimy Cię…

3.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar umiejętności, abyśmy patrząc na świat
dostrzegali w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abyśmy nie łudzili
się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie nasze pragnienia. Prosimy
Cię…

4.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar rady, na chwile trudne, gdy nie
będziemy wiedzieli, jak postąpić.
Prosimy Cię…

5.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar męstwa na czas szczególnych
trudności i pokus.
Prosimy Cię…

6.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar pobożności, abyśmy chętnie obcowali z
Tobą w modlitwie, abyśmy patrzyli na ludzi jak na braci i na Kościół jako
narzędzie Twojej ojcowskiej opieki.
Prosimy Cię…

7.
Duchu Święty, prosimy Cię o dar bojaźni Bożej, byśmy lękali się
grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Prosimy
Cię…


Duchu Święty, prowadź
mnie!

Duchu Święty, duszo mej duszy,
uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i nauczaj co mam czynić, rozkazuj
mi! Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę
wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją
świętą wolę!  Amen. (początek)

 

Katechizm bierzmowanych

Modlitwa


1. Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.


2. Dziesięć Przykazań
Bożych

Jam jest Pan, Bóg
twój, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę
swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9.
Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy,
która jego jest.


3. Najważniejsze
przykazania

1. Będziesz miłował Pana Boga twego
z całego serca swego, z całej duszy swojej ze wszystkich myśli swoich, 2. a
bliźniego swego jak siebie samego.


4. Pięć
przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane
uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3.
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię
Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od
udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła.


5. Główne
prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg. 2.
Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro
wynagradza, a za zło karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. Syn Boży stał się człowiekiem i
umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest
nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


6. Siedem
Sakramentów świętych

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3.
Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7.
Małżeństwo.


7. Warunki Sakramentu
Pokuty

1.
Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


8. Trzy cnoty Boskie

Wiara. Nadzieja. Miłość.


9. Cztery cnoty
główne

Roztropność. Sprawiedliwość.
Wstrzemięźliwość. Męstwo.


10. Najważniejsze dobre
uczynki

Modlitwa. Post. Jałmużna.


11. Uczynki miłosierdzia
wobec duszy

1. Grzesznych upominać. 2.
Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych
pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7.
Modlić się za żywych i umarłych.


12. Uczynki miłosierdzia
wobec ciała

1. Głodnych nakarmić. 2.
Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w
dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7.
Umarłych pogrzebać.


13. Siedem
grzechów głównych

1. Pycha. 2. Chciwość. 3.
Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6.
Gniew. 7. Lenistwo.


14. Ostateczne rzeczy
człowieka

Śmierć. Sąd. Niebo albo piekło.


15. Wymień akty: wiary,
nadziei, miłości i żalu

WIARY:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, * W Trójcy jedyny, prawdziwy. *
Wierzę coś objawił Boże, * Twe słowo mylić nie może. NADZIEI: Ufam Tobie, boś Ty
wierny, * Wszechmocny i miłosierny. * Dasz mi grzechów
odpuszczenie, * Łaskę i wieczne zbawienie. MIŁOŚCI:
Boże, choć Cię nie pojmuję, * Jednak nad wszystko miłuję, * Nad
wszystko, co jest stworzone, * Boś Ty dobro nieskończone. ŻALU: Ach, żałuję za me złości, *
Jedynie dla Twej miłości, * Bądź miłościw mnie grzesznemu, * Dla Ciebie
odpuszczam bliźniemu.


16. Tajemnice
Różańca św.

Część
I – Tajemnice radosne
: 1) Zwiastowanie NMP. 2) Nawiedzenie
św. Elżbiety. 3) Narodzenie Pana Jezusa. 4) Ofiarowanie Pana Jezusa w
świątyni. 5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Część
II – Tajemnice światła:
1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2) Objawienie w Kanie Galilejskiej. 3) Głoszenie Królestwa
Bożego i wzywanie do nawrócenia. 4) Przemienienie na
górze Tabor. 5) Ustanowienie Eucharystii. Część III – Tajemnice bolesne: 1)
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. 2) Biczowanie Pana Jezusa.
3) Ukoronowanie cierniową koroną. 4) Niesienie krzyża. 5) Ukrzyżowanie.
Część IV – Tajemnice chwalebne:
1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 3)
Zesłanie Ducha Świętego. 4) Wniebowzięcie NMP. 5) Ukoronowanie w niebie
NMP.


17. Koronka do
Miłosierdzia Bożego.

1. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wierzę w Boga. 2. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i
bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 3. Dla Jego
bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 4. Święty
Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem. (początek)

W czasie bierzmowania


18. Jak wygląda
istotny obrzęd bierzmowania
?

Istotny obrzęd bierzmowania składa
się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.
Są to: 1. Namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego. 2.
Nałożenie ręki biskupa na jego głowę. 3. Słowa: „Przyjmij znamię daru
Ducha Świętego”.


19. Jak należy
zachować się w czasie udzielania bierzmowania
?

1) Gdy biskup się zbliża, odsłonić
czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania. 2) Świadek bierzmowania
ma trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. 3) Głośno
mówić podczas dialogu z biskupem. 4) Pozostać w kościele i
modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.


20. Podczas bierzmowania.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy,
aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Dalej podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
odpowiadamy na pytania biskupa: a) Wyrzekam się, b)
Wierzę (4x) i c) Amen. Potem biskup
Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i
mówi: N. przyjmij znamię daru
Ducha Świętego
. Bierzmowany odpowiada: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.


21. Jakie
skutki sprawia bierzmowanie
?

Skutki bierzmowania są następujące:
a) udoskonala łaskę chrztu, b) głębiej zakorzenia nas w synostwie
Bożym, c) ściślej jednoczy nas z Chrystusem, d) pomnaża w nas dary
Ducha Świętego, e) udoskonala naszą więź z Kościołem, f) umacnia do
świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.


22. Co to jest
bierzmowanie
?

Bierzmowanie jest to sakrament, w
którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarą swą
mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


23. Jakie znasz
inne nazwy bierzmowania
?

a) sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać
sprawą, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament
Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas
swymi darami.


24. Co oznacza słowo
«bierzmowanie»?

Słowo
«bierzmowanie» pochodzi od staropolskiego słowa
«bierzmo».
Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem
umocnienie nas w wierze.


25. Jakich łask
udziela bierzmowanie
?

1) Pomnaża łaskę uświęcającą, 2)
wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa, 3) daje siedem
darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową.


26. Wymień
siedem darów Ducha Świętego
.

1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4.
Męstwa. 5. Umiejętności. 6. Pobożności. 7. Bojaźni Bożej.


27. Co to
znaczy bronić swojej wiary
?

Bronić swojej wiary, tzn. umieć
odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych,
którzy ośmieszają wiarę, nie dawać złym życiem powodu do
ataków na wiarę.


28. Co to
znaczy żyć według wiary
?

To znaczy zachować na co dzień
wszystkie przykazania, spełniać solidnie swoje obowiązki, żyć w
zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św.,
pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Św., wprowadzać w życie
przykazania miłości Boga i bliźniego.


29. Przez co
mamy pogłębiać wiarę
?

a) Przez modlitwę i czynny udział we
Mszy Św., b) częstą spowiedź i Komunię Św., c) systematyczną katechezę
w szkole, a nawet aż do końca życia, d) przez czytanie Pisma św. i
książek katolickich, e) przez życie na co dzień wiarą.


30. Przez co
człowiek może utracić wiarę
?

Człowiek może utracić wiarę przez
zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np.
katechizacji), opuszczanie modlitwy, Mszy św. oraz lekceważenie
przykazań Bożych.


31. Kto udziela
sakramentu bierzmowania
?

Sakramentu bierzmowania udziela
Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony
kapłan.


32. Co to jest
krzyżmo św
.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina
oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w
katedrze.


33. Dlaczego
bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu
?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest,
nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię
Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. (początek)

O objawieniu Bożym


34. W czym zawiera się
wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg
objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.


35. Co to jest Pismo św.?

Pismo święte jest to
zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego,
który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.


36. Kto jest autorem
Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św.
jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego
natchnieni.


37. Jak dzieli się Pismo
św.?

Pismo św. dzieli się na Stary
Testament oraz Nowy Testament.


38. Z ilu ksiąg składa
się Pismo św.?

Pismo św. składa się z 45 ksiąg
Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.


39. Kto napisał cztery
Ewangelie św.?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św.
Marek, św. Mateusz i św. Jan.


40. Wymień księgi Pisma
św. Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św.
Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych
Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.


41. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne jest
to zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych
przez Apostołów, które Kościół
katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. (początek)

Najważniejsze prawdy wiary


42. Skąd wiemy, że Pan
Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z
istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania
wszystkich ludów, 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia
Bożego.


43. Kto to jest Pan
Bóg?

Pan Bóg jest to Duch
nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan,
Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec.


44. Co to jest
Trójca Święta?

Jedne Bóg w trzech
Osobach Boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.


45. Dlaczego trzy Osoby
Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem,
ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.


46. Dlaczego Pana Boga
nazywamy Stworzycielem?

Gdyż Boga stworzył, czyli uczynił z
niczego, cały świat.


47. Jak nazywamy opiekę
Bożą nad światem?

Opatrznością Bożą.


48. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy,
które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan
Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali
Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych
aniołów nazywamy szatanami.


49. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym
stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy
nieśmiertelnej.


50. Jak się nazywa grzech
z którym się wszyscy rodzimy?

Grzech pierworodny.


51. Kto z ludzi jest
wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego
nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.


52. Kim jest Jezus
Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.


53. Kto jest Ojcem, Matką
i Opiekunem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest
Bóg Ojciec, Matką – Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem –
św. Józef.


54. Skąd wiemy, że Jezus
Chrystus jest Bogiem?

1) powiedział o tym Bóg
Ojciec, 2) zaświadczyli to Apostołowie, 3) wyznał to niejednokrotnie
sam Pan Jezus, 4) swoje wyznanie potwierdził Jezus Chrystus cudami,
zwłaszcza zmartwychwstaniem.


55. Skąd wiemy, że Pan
Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

Mówi o tym Ewangelia.
Narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie,
cierpiał i umarł, oraz historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).


56. Gdzie i kiedy
narodził się Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie,
w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i
króla żydowskiego Heroda.


57. Wymień najważniejsze
wydarzenia z życia Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
czterdziestego dnia po narodzeniu, pokłon Trzech Mędrców ze
Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda, pobyt w Nazarecie do
trzydziestego roku życia, chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3
lata publicznej działalności, powołanie 12 Apostołów,
ustanowienie Kościoła Św., wybór św. Piotra na następcę,
śmierć na krzyżu na w Wielki Piątek o godz. 15, zmartwychwstanie
trzeciego dnia po śmierci, wniebowstąpienie czterdziestego dnia po
Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. (początek)

O Kościele Świętym


58. Co to jest
Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest
to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem
papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i
przyjmowanie tych samych sakramentów Św.,


59. Kto założył
Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył
Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich
12 Apostołów i ustanawiając Św. Piotra widzialną głową
Kościoła.


60. Kto obecnie jest
Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest
Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest następca Św. Piotra czyli
papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI.


61. Jaką władzę dał Jezus
Chrystus Kościołowi św.?

Chrystus dał Kościołowi św.
potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską

pasterską.


62. Jakie cechy posiada
Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada
następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny, i
apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.


63. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba
Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.


64. Kiedy Duch Święty
zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na
Apostołów w postaci ognistych języków w dzień
Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.


65. Kiedy Duch Święty
zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy
chrzcie Św., a w szczególny sposób napełnia nas
sobą w sakramencie bierzmowania.


66. Jaką rolę w Kościele
pełnią biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami
Apostołów, a kapłani współpracownikami
biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd
nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.


67. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła,
którą rządzi biskup diecezjalny. Diecezja dzieli się na
dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka
metropolii tworzy prowincję kościelną.


68. Co to jest świętych
obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa
łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w
niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).


69. Dlaczego czcimy Matkę
Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo
jest: a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa, b) Niepokalanie poczęta (wolna
od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia), c) Wniebowzięta –
z duszą i całym ciałem, d) Królową Polski.


70. Wymień kilka
ważniejszych świąt Matki Bożej

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 II;
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 III; Królowej Polski
– 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny -15 VIII; Matki Bożej Częstochowskiej – 26 VIII; Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 XII.


71. Wymień kilku polskich
świętych

1) Św. Stanisław, biskup i męczennik
(Wawel), 2) Św. Jan z Kęt (kościół Św. Anny w Krakowie), 3)
Św. Jacek (kościół dominikanów w Krakowie), 4)
Św. Stanisław Kostka (Rzym), 5) Św. Maksymilian Kolbe, 6) Św.
Królowa Jadwiga (Wawel).


72. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od
ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef.
Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.


73. Jaki sąd czeka
człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd
szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad
całą ludzkością.


74. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej
po śmierci.


75. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie
aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.


76. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary. (początek)

O moralności chrześcijańskiej


77. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy,
który mówi: „To czyń, bo jest dobre;
tamtego nie czyń, bo jest złe”.


78. Kiedy człowiek
popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy
świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.


79. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga,
niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną
Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.
Grzech może być śmiertelny lub powszedni.


80. Na czym polega grzech
śmiertelny?

Grzech śmiertelny polega na tym, że
człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.
Świadomie, czyli z poznaniem złego, i całkiem dobrowolnie, czyli z
własnej woli.


81. Na czym polega grzech
powszedni?

Grzech powszedni polega na tym, że
człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej
ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie
lub niezupełnie dobrowolnie.


82.
Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech śmiertelny powoduje utratę
łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę
wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej,
lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi
lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.


83. Co to są grzechy
cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy
pomagamy bliźniemu do grzechu.


84. Co to jest
nałóg?

Nałóg jest to stała
skłonność do popełniania tych samych grzechów.


85. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do
spełniania dobrych uczynków.


86. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z
Bogiem. Może ona być ustna, myślna,
indywidualna lub liturgiczna.


87. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie,
pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej. (początek)

O łasce i sakramentach świętych


88. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar
nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do
zbawienia.


89. Co to jest łaska
uświęcająca?

Jest to łaska Chrystusa, dar darmo
dany, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem
wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i
uświęcić (jest to życie Boże w nas).


90. Kiedy po raz pierwszy
otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na
chrzcie Św., a możemy ją utracić przez grzech śmiertelny.


91. Jak możemy odzyskać
łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy
odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.


92. Co to jest łaska
uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża
do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.


93. Jak działa łaska
uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum,
umacnia naszą wolą w dobrym.


94. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny,
który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest
to nasze spotkanie z Chrystusem).


95. Jak dzielimy
sakramenty św.?

Na sakramenty dla żywych na duszy i
dla umarłych na duszy oraz na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.


96. Które
sakramenty są dla żywych na duszy, a które dla umarłych na
duszy?

Dla żywych na duszy są te
sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy
łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie
chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to
te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to:
chrzest i pokuta.


97. Które
sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest,
bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak
szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.


98. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i
najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech
pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła
katolickiego. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych
sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się
zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z
grzechem i pogłębiania wiary.


99. Jakie znasz rodzaje
chrztu św.?

Chrzest może być: a) uroczysty lub z
wody, b) chrzest krwi, c) chrzest pragnienia.


100. Kto może udzielić
chrztu św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić
kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić
każdy człowiek.


101. Co to jest
Najświętszy Sakrament?

Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa
Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.


102. Komu Pan Jezus dał
władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na
moją pamiątkę” – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w
Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.


103. Co to jest msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego
Testamentu, w której Chrystus ofiaruje się za nas swemu Ojcu
niebieskiemu pod postaciami chleba i wina.


104. Kiedy dobrze
uczestniczymy we mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w
kościele na całej mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem
i ofiarujemy się wraz z Chrystusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy
wówczas, gdy w czasie mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.


105. Co to jest Komunia
św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała
i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.


106. Pod jakimi warunkami
możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często
przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą, b) czystą intencją (chęć
zjednoczenia z Jezusem), c) zachowamy post eucharystyczny – 1 godzinę.


107. Co to jest grzech?

Grzech jest to odwrócenie
się od Pana Boga przez świadome i własnowolne przekroczenie przykazań.


108. Co to jest sakrament
pokuty?

Sakrament pokuty, czyli pojednania,
jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa
odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać
się lepszym człowiekiem.


109. Komu przekazał Jezus
władzę odpuszczania grzechów?

Apostołom, biskupom i kapłanom.


110. Co to jest rachunek
sumienia?

Rachunek sumienia jest to
przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.


111. Co to jest żal za
grzechy?

Jest to boleść duszy z powodu
obrażenia dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne
nawrócenie.


112. Co to jest mocne
postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to
szczera wola unikania grzechów.


113. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie
grzechów Panu Bogu w obecności kapłana, aby otrzymać
rozgrzeszenie.


114. Co to jest
zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie
pokuty zadanej przez kapłana.


115. Kiedy żal za grzechy
jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy,
gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie
spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy
przed karą Bożą.


116. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne
darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.


117. Co to jest
namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to
sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje
szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy
przywrócenie zdrowia.


118.
Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy
przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego
sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).


119. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament,
który daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary
Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich
wykonywania.


120. Co to jest sakrament
małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to
nierozerwalny związek ochrzczonych, mężczyzny i kobiety,
których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia
obowiązków małżeńskich i rodzinnych.


121.
Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy
poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które
ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała. (początek)

Główne wiadomości z życia
Kościoła Świętego


122.
Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to
zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża
w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.


123.  Kiedy
był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny
odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a
dwudziesty pierwszy sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło
w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a
zakończył – Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.


124. Co to jest Synod
diecezjalny?

Synod diecezjalny jest zebraniem
przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej
diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w celu
omówienia ważnych spraw diecezji.


125. Kto jako pierwszy
Polak został wybrany na papieża i kiedy?

Biskup krakowski Kardynał Karol
Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża 16 października
1978 r. Obrał imię Jan Paweł II. (początek)

Uwagi


1. W kościele,
podczas mszy św. obowiązuje uroczysty strój. Chłopcy ciemny
garnitur, biała koszula, krawat albo mucha. Dziewczęta długa
spódnica (za kolana, niepostrzępiona), bluzka albo koszula
(koniecznie zakryte ramiona).


2. Świadkiem
bierzmowania może być ojciec bądź matka chrzestna. Jeżeli
któreś z nich nie może pełnić tej funkcji, niech świadkiem
bierzmowania będzie ojciec lub matka. W ostateczności może być ktoś
inny, o ile jest prawdziwie praktykującym katolikiem.


3. Po dopuszczeniu do bierzmowania, w czasie prób przed bierzmowaniem w
kościele, kandydat otrzymuje kartkę do bierzmowania, która
jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do sakramentu
bierzmowania. Proszę o zachowanie tej kartki i przyniesienie jej na
bierzmowanie. Bez tego dokumentu biskup nikomu nie udziela
bierzmowania. (początek)