Chrzest-Liturgia

Obrzędy Chrztu Dzieci

Spis treści:
CHRZEST JEDNEGO DZIECKA
1. Obrzęd przyjęcia dziecka. 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
2. Liturgia Słowa Bożego.
3. Czytania biblijne.
4. Homilia.
5. Cicha modlitwa.
6. Modlitwa powszechna.
7. Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki. 

LITURGIA SAKRAMENTU
8. Poświęcenie wody albo modlitwa dziękczynna nad wodą.
9. Wyrzeczenie się zła.
10. Wyznanie wiary.
11. Chrzest.
12. Namaszczenie Krzyżmem świętym.
13. Włożenie białej szaty.
14. Wręczenie zapalonej świecy. 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
15. Procesja do ołtarza.
16. Modlitwa Pańska.
17. Błogosławieństwo.

CHRZEST JEDNEGO DZIECKA

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA 

84. Chrztu udziela się, o ile to możliwe, w niedzielę, ponieważ wtedy Kościół obchodzi Misterium Paschalne, w obecności i przy czynnym udziale wiernych, przynajmniej krewnych, bliskich i znajomych.

85. Ojciec i matka razem z chrzestnymi powinni przedstawić dziecko Kościołowi celem udzielenia chrztu.

86. Kapłan lub diakon ubrany w albę lub komżę i stułę, lub ponadto w kapę koloru białego, udaje się razem z asystą do drzwi kościoła lub do tego miejsca, gdzie są zgromadzeni rodzice ^chrzestni z dzieckiem do chrztu. W tym czasie, jeżeli to możliwe, Jud śpiewa stosowny psalm lub pieśń.

87. Celebrans wita obecnych, zwłaszcza rodziców i chrzestnych, wspominając w krótkich słowach o radości, z jaką przyjęli dziecko: jest ono darem Boga, który jest źródłem wszelkiego życia i który chce teraz obdarzyć to dziecko swoim życiem łaski.

88. Celebrans pyta najpierw rodziców:

Celebrans: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: N.
Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N?
Rodzice: O chrzest.
W powyższym dialogu celebrans może użyć innych słów. Na drugie pytanie rodzice mogą odpowiedzieć innymi słowami, np.: O wiarę, lub: o łaskę Chrystusa, lub: O przyjęcie do Kościoła, lub: O życie wieczne. 

89. Wtedy celebrans zwraca się do rodziców w tych lub podobnych słowach:
Celebrans: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice: Tak, albo: Jesteśmy tego świadomi. 

90. Następnie zwracając się do chrzestnych (chrzestnego, chrzestnej) celebrans pyta ich w ten lub podobny sposób:
Celebrans: Czy jesteście gotowi (czy jesteś gotowy, gotowa) pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni odpowiadają:
Jesteśmy gotowi (jestem gotowy, gotowa).

 91. Celebrans mówi dalej:
N., wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice (i chrzestni). 

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem zaprasza rodziców, i jeśli uzna to za stosowne, także chrzestnych, aby uczynili to samo. 

92. Celebrans zaprasza rodziców i chrzestnych oraz wszystkich obecnych do udziału w liturgii słowa Bożego.
Jeśli okoliczności pozwalają, należy do miejsca przewidzianego na tę liturgię udać się procesjonalnie ze śpiewem, np. Psalmu 85(84) 7.8.9ab. 

 LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

 CZYTANIA BIBLIJNE

93. Czyta się jedną lub dwie z perykop podanych w numerach 160—180.
W tym czasie wszyscy mogą siedzieć.
Można wybrać inne perykopy, zgodnie z życzeniem rodziców lub odpowiednie dla ich duchowego pożytku. Pomiędzy czytaniami można śpiewać psalmy responsoryjne i wersety podane w numerach 182—190.

HOMILIA

94. Następnie celebrans wygłasza krótką homilię wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzając obecnych w głębsze zrozumienie tajemnicy chrztu, zachęca przede wszystkim rodziców i chrzestnych, by ochotnie podjęli obowiązek wynikający z tego sakramentu. (początek)

CICHA MODLITWA

95. Po homilii i po litanii, lub nawet w przerwie między wezwaniami litanii, zaleca się chwilę ciszy na osobistą modlitwę zebranych, do której celebrans zachęca. Potem może nastąpić odpowiedni śpiew, wybrany np. z nr. 225—245.

MODLITWA POWSZECHNA

96. Następuje modlitwa powszechna. Należy wybrać jedną z podanych formuł. Można swobodnie wybierać elementy z różnych formuł modlitwy powszechnej, albo dołączyć nowe, bardziej dostosowane do szczególnych potrzeb rodziny, należy jednak zachować jedność stylu w całej formule. Zawsze należy zakończyć ją wezwaniami do Świętych. 

97. PIERWSZA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Celebrans: Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski chrztu świętego, dla jego rodziców, dla chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.
Lektor:
1. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i Zmartwychwstania odrodził przez chrzest święty i włączył je do Kościoła.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił je wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii.
3. Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do radości królestwa Niebieskiego.
4. Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary.
5. Prosimy Cię, abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości.
6. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę chrztu świętego.
Następują wezwania do Świętych.

98. DRUGA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na własność, prośmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma otrzymać łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich ochrzczonych.
1. Prosimy Cię, abyś przez chrzest święty przyłączył to dziecko do wspólnoty swojego Kościoła.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Prosimy Cię, aby naznaczone krzyżem świętym stało się odważnym wyznawcą Chrystusa, Syna Bożego, przez całe swoje życie.

3. Prosimy Cię, aby przez chrzest stało się uczestnikiem śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
4. Prosimy Cię, aby to dziecko pociągnięte słowem i przykładem rodziców i chrzestnych wzrastało w łasce, jako żywy członek Kościoła.
5. Prosimy Cię, abyś odnowił łaskę chrztu świętego we wszystkich tutaj obecnych.
6. Prosimy Cię, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy stali się przez chrzest jednym ciałem, trwali zawsze w jednej wierze i miłości.
Następują wezwania do Świętych.

99. TRZECIA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla dziecka, które ma otrzymać łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich ochrzczonych i wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.
Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas
1. Prośmy, aby to dziecko otrzymało przez chrzest święty godność dziecka Bożego.
Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.
2. Prośmy, aby wszczepione jak latorośl w Chrystusa, prawdziwy krzew winny, przez swoją wiarę stało się Jego doskonałym uczniem.

3. Prośmy, aby zachowując nakazy Chrystusa, wytrwało na zawsze w Jego miłości i odważnie głosiło Jego Ewangelię.
4. Prośmy, aby usprawiedliwione przez łaskę Chrystusa Zbawiciela, otrzymało dziedzictwo życia wiecznego.
5. Prośmy, aby rodzice i chrzestni nauczyli to dziecko Bożej wiedzy i miłości.
6. Prośmy, aby wszyscy ludzie stali się uczestnikami odrodzenia przez chrzest święty.
Następują wezwania do Świętych.

100. CZWARTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Wezwani przez Pana jako królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty przez Niego na własność, błagajmy wszechmogącego Boga o miłosierdzie dla dziecka, które ma otrzymać łaskę chrztu świętego, dla jego rodziców, dla chrzestnych i wszystkich ochrzczonych.
1. Błagajmy Boga, aby to dziecko przez chrzest święty stało się Jego przybranym dzieckiem, w którym On będzie miał upodobanie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Błagajmy Boga za to dziecko, aby odrodzone z wody i z Ducha Świętego, zawsze żyjąc w tym Duchu, było dla ludzi znakiem nowego życia.

3. Błagajmy Boga, aby to dziecko mogło przezwyciężyć zasadzki szatana i skłonności do złego.
4. Błagajmy Boga za to dziecko, aby miłowało Pana całym swoim sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak samego siebie.
5. Błagajmy Boga, abyśmy wszyscy tutaj obecni dawali temu dziecku świadectwo swojej wiary.
6. Błagajmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie zawsze i wszędzie życiem swoim dawali świadectwo wierności krzyżowi, którym zostali naznaczeni na chrzcie świętym.
Następują wezwania do Świętych.

101. PIĄTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich ochrzczonych i wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas!
Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.
1. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne.

2. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła świętego.
3. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem.
4. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej.
5. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego, według Twojej nauki.
6. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości.
7. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

102. Potem celebrans razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Wypada dodać imiona innych Świętych, zwłaszcza patronów dziecka, kościoła lub miejscowości. Ostatnie wezwanie brzmi:
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

MODLITWA Z EGZORCYZMEM I WŁOŻENIE RĘKI

103. Po zakończeniu wezwań do Świętych, celebrans mówi:
Wszechmogący wieczny Boże,
Ty posłałeś na świat swojego Syna,
aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości,
a człowieka wyrwanego z ciemności
przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości;
pokornie Cię błagamy,
abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego
i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen
.

104. Inna formuła modlitwy z egzorcyzmem:
Panie, Boże wszechmogący,
Ty posłałeś swojego jedynego Syna,
aby człowieka poddanego niewoli grzechu
obdarować wolnością Twoich synów.
Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone
na pokusy tego świata
i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana.
Pokornie Cię prosimy,
wyrwij je spod władzy ciemności
mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna,
umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen
.

105. Opuszcza się namaszczenie olejem katechumenów.

106. Celebrans mówi:
Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po czym celebrans w milczeniu kładzie rękę na dziecku.

107. Następnie wszyscy udają się do chrzcielnicy lub do prezbiterium, jeśli chrztu tam się udziela.

LITURGIA SAKRAMENTU

 108. Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans w krótkich słowach przypomina uczestnikom postanowienie Boga, który chciał duszę i ciało człowieka uświęcić przez wodę. Może to powiedzieć w następujący sposób:

Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

Albo:
Wiecie, że Bóg obdarzył wierzących swoim życiem przez święty znak wody. Skierujmy więc do Niego nasze myśli i módlmy się jednym sercem, aby zechciał ze źródła chrzcielnego wylać swoją łaskę na to wybrane dziecko
.

POŚWIĘCENIE WODY ALBO MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ

 PIERWSZA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

 109. Poza okresem wielkanocnym celebrans zwrócony ku chrzcielnicy, wygłasza następujące błogosławieństwo:
Boże, Ty niewidzialną mocą
dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki.
Ty w ciągu dziejów zbawienia
przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną,
aby wyrażała łaskę chrztu świętego.
Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami,
aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania:
Boże, Ty nawet w wodach potopu
dałeś nam obraz odrodzenia,
bo ten sam żywioł
położył kres występkom i dał początek cnotom.
Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama
przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego,
aby naród wyzwolony z niewoli faraona
stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych.
Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu
został namaszczony Duchem Świętym,
a gdy wisiał na krzyżu,
z Jego boku wypłynęła krew i woda,
po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”.

Wejrzyj na swój Kościół
i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego.
Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę
Twojego Jednorodzonego Syna,
aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo
i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów
grzechu,
odrodził się z wody i z Ducha Świętego
do nowego życia dziecka Bożego.
Celebrans prawą ręką dotyka wody i mówi:
Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego
zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego,
aby wszyscy
przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci,
z Nim też powstali do nowego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

110. W okresie wielkanocnym, jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna, poświęcona w czasie Wigilii Wielkanocnej, celebrans odmawia dziękczynną modlitwę nad wodą według formuł podanych pod nr 111—112 uwzględniając zmiany tekstu podane na końcu tych formuł. Obrzędowi nie może bowiem zabraknąć elementu dziękczynienia i błagania.

111. DRUGA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY

NA WSZYSTKIE OKRESY ROKU
Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie.
Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Celebrans
: Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i Zmartwychwstania narodził się Kościół.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Celebrans
: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni.

Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Celebrans
: Przybądź nam z pomocą, Boże, nasz Ojcze, i uświęć tę wodę, aby dziecko nią ochrzczone, zostało obmyte z grzechu i narodziło się do nowego życia, jako Twoje przybrane dziecko.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.
Celebrans
: Uświęć tę wodę, aby dziecko nią ochrzczone uczestniczyło w tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i stało się przez to podobne do Twojego Syna.

Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.
Celebrans
dotyka wody prawą ręką i mówi:

Uświęć tę wodę, aby dziecko, które powołałeś, odrodziło się z Ducha Świętego i zostało włączone do Twojego świętego ludu.
Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

 Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwania od: Przybądź nam z pomocą, mówi:
Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
.

112. TRZECIA FORMUŁA POŚWIĘCENIA WODY
NA WSZYSTKIE OKRESY ROKU
Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty jednoczysz wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, aby stali się jednym ludem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby z radością głosili wobec wszystkich narodów Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.
Celebrans: Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczony Twój sługa N., którego (Twoja służebnica N., którą) wezwałeś w wierze Kościoła do zdroju odrodzenia, otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna, już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwanie: Racz teraz pobłogosławić, mówi:
Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 WYRZECZENIE SIĘ ZŁA

 113. Celebrans przemawia do rodziców i chrzestnych:
Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

114. Potem ich pyta:
Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

WYZNANIE WIARY

  115. Następnie celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:
Celebrans: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.
Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

116. Do tego wyznania dołącza się celebrans i wszyscy zgromadzeni.

Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
Zamiast tej formuły można użyć innej, stosownie do potrzeb. Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, w której by wspólnota zgromadzonych jednogłośnie wyraziła swoją wiarę
.

 CHRZEST

 117. Celebrans zaprasza rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy i zapytuje rodziców i chrzestnych:
Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.
Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca
zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,
i Syna,
zanurza je lub polewa po raz drugi,
i Ducha Świętego.
zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.

Po chrzcie dziecka wypada, by uczestnicy wypowiadali lub śpiewali krótką aklamację:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Jeśli udziela się chrztu przez polanie wodą, wypada, aby dziecko trzymała do chrztu matka lub ojciec. Jednakże tam, gdzie wydaje się słuszne zachować dotychczasowy zwyczaj, dziecko może trzymać chrzestna lub chrzestny. Oni też powinni podnieść dziecko z wody, jeśli chrztu udziela się przez zanurzenie.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

  118. Celebrans mówi:
Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie Krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) w lud Boży wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Potem celebrans w milczeniu namaszcza dziecko Krzyżmem św. na szczycie głowy
.

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

 119. Celebrans mówi:
N. stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Nakłada się dziecku białą szatę, inny kolor nie jest dozwolony. Jest wskazane, aby taką szatę przynosiły same rodziny.

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

  120. Celebrans bierze świecę paschalną i mówi:
Przyjmijcie światło Chrystusa.
Przedstawiciel rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę dziecka od świecy paschalnej.
Potem celebrans mówi:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana, razem ze wszystkimi Świętymi w niebie.

 121. Jeżeli podczas udzielania chrztu dziecko trzymali chrzestni, przekazują je matce.

 ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

  PROCESJA DO OŁTARZA
122.
Jeżeli chrztu udzielono poza prezbiterium, odbywa się teraz procesja do ołtarza, w czasie której niesie się zapaloną świecę ochrzczonego dziecka. Wypadałoby wtedy śpiewać pieśń o chrzcie śwętym, np.:
Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja
.

MODLITWA PAŃSKA

123. Celebrans stojąc przed ołtarzem, przemawia do rodziców i chrzestnych oraz do wszystkich obecnych w ten lub podobny sposób:
Najmilsi, to dziecko, odrodzone przez chrzest święty, nazywa się dzieckiem Bożym i jest nim rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzyma pełnię Ducha Świętego, przystępując zaś do ołtarza Pańskiego stanie się uczestnikiem Jego Uczty Ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będzie Boga nazywać Ojcem. Módlmy się więc wspólnie w jego imieniu i w duchu przybranych dzieci, którego otrzymaliśmy wszyscy, tak, jak nas nauczył Pan Jezus.

124. I wszyscy razem z celebransem mówią
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

125. Następnie celebrans błogosławi matkę trzymającą na rakach swoje dziecko, a także ojca i wszystkich obecnych:

126. PIERWSZA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 Pan Bóg wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak, jak teraz dziękuje ona Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

 Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary słowem i przykładem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

127. DRUGA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Pan Bóg wszechmogący, który przez narodzenie Syna swojego w czasie napełnił cały świat weselem, niechaj błogosławi temu nowo ochrzczonemu dziecku, aby osiągnęło pełne podobieństwo do Chrystusa.

Wszyscy: Amen.

 Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi rodzicom tego dziecka, i tak jak teraz dziękują Mu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem.
Wszyscy: Amen.

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj udzieli obfitego błogosławieństwa swoim wiernym tu zebranym, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem.
Wszyscy: Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

128. TRZECIA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecięciu, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka. I tak jak Mu dziękuje za otrzymane potomstwo, niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia.
Wszyscy: Amen.

Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził swoje dziecko do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Wszyscy: Amen.

Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.
Wszyscy: Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

129. CZWARTA FORMUŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Bracia i Siostry, polecamy was miłosierdziu i łaskawości Boga Ojca wszechmogącego, Jego jedynego Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg strzeże waszego życia, abyście postępując w świetle wiary, doszli do obiecanego szczęścia wiecznego, a my razem z wami. Idźcie w pokoju.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

 130. Jeśli to możliwe, po błogosławieństwie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń wyrażającą paschalną radość i dziękczynienie, albo pieśń Najświętszej Maryi Panny: Wielbi dusza moja Pana. Tam, gdzie jest zwyczaj zanoszenia ochrzczonego dziecka przed ołtarz Najświętszej Maryi Panny, wypada go utrzymać.